Submission Requirements

Prepare the article according to the specified requirements.

Fill in information about the author

Send the manuscript to: v16kh91@gmail.com

Вимоги до статей, що публікуються в науковому журналі «Тваринництво Степу України»

Обсяг статті 10–12 сторінок, міжрядковий інтервал одинарний, поля 2 × 2 × 2 × 2 см. Текст статті подається у редакторі MS WORD шрифтом Times New Roman, 12 пт на аркуші А4, абзацний відступ – 1,25.

Окремим файлом надавати відомості про всіх авторів: прізвище, ім'я, по батькові, їхні наукові ступені, вчені звання, посади, місце роботи з адресою – українською та англійською мовами. Автори вказують номери мобільних телефонів та електронні адресу, ORCID.

Мова українська з анотацією англійською (1800-2000 знаків), або англійською з анотацією українською (1800-2000 знаків) з висвітленням актуальності, мети, матеріалу, об’єкту, предмету, методики, результатів і висновків з досліджень (можливі пропозиції), що мають теоретичне і практичне значення. Вказувати УДК. В статті мають міститися лише нові експериментальні дані (за останні 5 років).

В статті мають міститися нові експериментальні дані. Паралельне публікування в інших виданнях статті, надісланої автором до редакції журналу, не допускається. Перед подачею статті автор повинен старанно перевірити правильність літературного викладу тексту, не допускати неточних формувань, не-правильно побудованих речень, які перекручують зміст і утруднюють розуміння тексту.

Обов'язково вказувати свій  IDORCID (цифровий ідентифікатор). Зареєструватися та отримати ID ORCID можна за посиланням https://orcid.org, послуга для фізичних осіб безкоштовна.

Рисунки і графіки не повинні виходи за поля (цифри і надписи по-давати 12 пт шрифту). Усі літературні й цифрові позначення на рисунку повинні мати пояснення в підтекстовці. На кожне фото або рисунок обов'язково необхідне посилання в тексті.

Бібліографічний список оформляти відповідно до Національного стандарту України: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015. Київ ДП «УкрНДНЦ» 2016. Посилання в тексті на літературу подавати в квадратних дужках з позначенням порядкового номера цитованої роботи відповідно до бібліографії. Поряд зі списком використаних джерел також подавати references відповідно до APA Style (стиль Американської психологічної асоціації).

Скорочення, крім загальноприйнятих, не допускаються ні в тексті, ні в таблицях. Не ставити крапку після кг, г, грн, млн, млрд;  з крапкою - шт., тис.  

Абревіатури розшифровувати після першого вживання і залишати незмінними по всьому тексту.

 Таблиці 11 пт розміром шрифта. Бібліографічний список оформляти відповідно до діючого стандарту. Абревіатури розшифровувати після першого вживання.

Матеріал друкується у редакції автора, який несе повну відповідальність за його достовірність.

Головний редактор - Халак Віктор Іванович.

Електронна адреса редакції: v16kh91@gmail.com, bairak0457@gmail.com

Publication of articles is free.