EFFICIENCY OF DIFFERENT MILKING SYSTEMS USAGE UNDER CONDITIONS OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES OF MILK PRODUCTION

Keywords: dairy farms, milking parlors, robotic milking systems, milk ejection process, milking multiplicity, quality and technological properties of milk, motivational milking

Abstract

The article presents the efficiency evaluating results of easily build cowsheds in modern milk production technologies and the use of high-productive milking plants such as "Parallel" and "Carrousel" with 32 machines each and robotic milking systems. It has been established that the new type of premises not only provides comfortable conditions for keeping high-yielding cows, but also reduces labor costs for their maintenance and, most importantly, allows the use of modern high-productive milking plants such as "Parallel" and "Carrousel", as well as the usage of “motivational milking” technology". It has been established that the technology of preparing cows for milking and milking technology provides more complete realization of milk ejection reflex at the installation of the "Parallel" type and robotic milking system. The average intensity of cows’ milk flows at these plants is 30% and 47% higher compared to those of the installation of “Carrousel” type, which is confirmed by the intensity of milk flow production at the first minute of milking.

The multiplicity of cows’ milking of different lactations under conditions of "motivational milking" depending on their productivity and lactation period was also studied. It has been proved that the higher the daily yield, the more often the cow goes to milking. Thus, animals with a daily milk yield of 10 to 20 kg go to milking in average of 2.34 times a day, and with a daily milk yield of 40 and above - 3.39 times.

It has been deemed that milk obtained with the help of a milking parlor of the "Parallel" type and a robotic milking system has higher values of mass fraction of fat and protein, which is associated with the genetic potential of animals, their diet and quality of milking. According to physical, chemical and technological properties, milk obtained at the milking parlors "Parallel" and "Carrousel", as well as robotic milking systems meets current standards. Due to bacterial contamination, reductase test and milk clot characteristics, milk obtained with a Parallel milking parlor as well as the robotic milking system has higher quality indicators than with the use of the Carrousel type installation. But according to a set of indicators, the milk obtained by the studied milking systems belongs to the desired class of cheese.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Admin E. I. et al. (1982). Metodicheskie rekomen-datsii po izucheniyu povedeniya krupnogo rogatogo skota. Harkov, 26 p.

Bilchenko G. (2011). Novyj korivnyk vlasnymy sy-lamy. Agroekspert, 3 (32), p. 72–75.

Bilchenko G. (2012). Molochnyj rynok naporozi global'nyh zmin. Agroekspert, 4 (45), р. 100-102.

Bondarenko P.G.(2002).Vplyv rezhymu mashynnogo doi'nnja na povnotu viddachi moloka, zhyru, bilka u korivpivnichno-shidnogo typu. Visnyk Sums'kogo NAU, serija "Tvarynnyctvo", № 6, р. 257-259.

Bozhydarnik T. V. et al.(2011). Naprjamky restro-kturyzacii' molochnogo sektoru ekonomiky. Visnyk agrarnoi' nauky, № 8, р. 66-69.

Dascгlu C. et al.(2011).Thein fluence of technological factors on cow milk production in zootechnic eco-systems from Vrancea County in Romania. Recent Researches in Energy & Environment, р. 248-254.

DemchukM.V. et al.(2006). Gigiena tvarin. Harkiv , "Espada", р. 519.

DSTUIDF 100V:2003.(2005). Moloko і molochnі produkti. Viznachennya kіlkostі mіkroorganіzmіv. Metod pіdrahunku kolonіy za temperaturi 30 С. Kyjiv, Derzhspozhyvstandart Ukrajiny, 10p.

DSTU 5073:2008.(2010). Moloko ta vershki. Metod viznachennya termostіykostі za alkogolnoyu pro-boyu. Kyjiv , Derzhspozhyvstandart Ukrajiny, 10p.

DSTU 3662:2018.(2018). Moloko-sirovina korov`-yache. Tehnichni umovi. Kyjiv, Derzhspozhyvstan-dart Ukrainy, 16 р.

GaworskiM. et al. (2016). Effect of cow traffic system and herd size on cow performance and automatic milking systems capacity. Agronomy Research, 14(1), р. 33–40.

GOST 9225-84:1986. (2009). Moloko i molochnyie produktyi. Metody i mikrobiologicheskogo analiza (s Izmeneniyami N 1, 2, 3, 4). Moskva, Standartinform, 16 р.

GOST 23453-2014 (2015). Moloko syroe. Metody opredelenyja somatycheskykh kletok (s Popravkoj). Moskva, Standartynform, 16 p.

Horbatenko O. A. (2000). Vlijanie tehniki doenija na molochnuju produktivnost', sostav i svojstva moloka korov cherno-pestroj porody: avtoref. dis. Na sois-kanie uchenoj stepeni kand. s.-h nauk: spec. 06.02.04 "Tehnologija proizvodstva produktov zhivotno-vodstva". UGAVM, Troick, 23 р.

Hulko D. M. (2006). Progressivnye tehnologii proiz-vodstva moloka. Sb. nauch. tr. Vseros. nauch.-issled. I proekt. tehnol. in-t mehanizacii zhivotnovodstva. Podol'sk, р. 74-84.

Izmailova N. A. (2005). Vplyv doi'l'noi' aparatury na fiziologichni i produktyvni pokaznyky koriv. Visnyk Sums'kogo NAU. Sumy, № 9–10, р. 63-65.

KalmykovaV. M. et al. (2013).Tehnologija doenija i

kachestvo moloka. Zhivotnovodstvo Rossii, №6, р. 41–42.

Karlikova V. (2008). Kachestvo moloka v svjazi s bakterial'noj zagrjaznennost'ju. Glavnyjzootehnik. №2, р. 30-31.

Komkov V. M. (2008). Obg'runtuvannja sposobu doi'nnja koriv v doi'l'nyh zalah. Visnyk Sums'kogo NAU, Sumy, №2, р. 72-75.

Kondrasiy L. et al. (2015). Naukove obgruntuvannya otsinki pokaznikiv yakostI moloka-sirovini. Tvarinnitstvo Ukrayini, №7, р. 10-14.

Konovalova A. S. (2009). Sravnitel'nyj analiz ispol'zovanija doil'nyh ustanovok. Agrarnyj vestnik Urala, Ekaterinburg, 4(58). р. 65-67.

Korotkij A., Smirnova L. (2006). Kachestvo moloka visokoproduktivnyh korov pri ispol'zovanii BMVD. Agrarnajanauka, №11, р. 23-24.

Kovalchuk I. V. et al. (2010). Organizacija doi'nnja molochnyh koriv u doi'l'nomu zali "Paralel' 2h14". Zb. Naukovyh prac' Vinnyc'kogo NAU. Vinnycja, 3(42), р. 62-65.

Kudlai I. M. (2010). Tehnologіchne vdoskonalennja molochnih ferm. Tvarinnictvo Ukraїni. №2, р. 5-6.

Kudlai I. M. (2011). Naukov eobg'runtuvannja, roz-robka i zootehnichna ocinka energetychno zbalan-sovanogo i ekologichnobezpechnogo biotehnologi-chnogo kompleksu z vyrobnyctva moloka. Avtoref. dys. dokt. s.-g. nauk: 06.02.04. Kyi'v, p. 39.

Lāsma Cielava et al. (2017). The Effect of Cow ReproductiveTraitson Life time Productivity and Longevity. World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Animal and Veterinary Sciences, №3, р. 220-223.

Lutsenko М. М. et al. (2006). Perspekty`vni teno-logiyii vy`robny`cztva moloka. ''Akademiya", 2006, 192 р.

Lutsenko M. & Salyga D. (2006). Ocenka novyh ob`emno-planirovochnyh i tehnologicheskih reshenij legkozbornyh korovnikov v uslovijah Ukrainy. Materialy ХІІІ Mezhdunarodnogo simpoziuma po voprosam mashinnogo doenija sel'skohozjajstvennyh zhivotnyh. Minsk, р. 140-146.

Lutsenko M. M. (2010). Problemy i perspektivy razvitij amolochnogo zhivotnovodstva Ukrainy. Sb. trudov 15 Mezhdunarodnogo simpoziuma po mashi-nnomu doeniju s.-h. zhivotnyh, р. 15-22.

Lutsenko M. M., Zvolejko D. V. (2011). Doslidzhen-nja procesu molokoviddachi u koriv na riznyh doi'l'nyh ustanovkah. Naukovo-tehnichnyj bjuleten. NAAN, i-t tvarynnyctva, № 104, р. 70-80.

LutsenkoM. M., Zvolejko D. (2012). Doslidzhennja

procesu doi'nnja koriv u specializovanyh doi'l'nyh zalah. Tehnika i tehnologii' APK., 9(36), р. 31-34.

Lutsenko M. M. (2014). Problemi і perspektivi roz-vitku molochnogo tvarinnitstva v Ukrayinі. Tehnіko-tehnologіchnі aspekti rozvitku ta viprobuvannya novoyi tehnіki і tehnologіy dlya sіlskogo gospo-darstva Ukrayini. UkrNDIPVTіm. Pogorіlogo, 18(2), р. 257-264.

Lutsenko М., Galay О. (2017). Stvorennya kom-fortnih umov utrimannya visokoproduktivnih korіv v іnnovatsіynih tehnologіyah. Zb. Naukovih prats Ukr NDIPVT іm. L. Pogorіlogo. DoslIdnitske, р. 313-319.

Lutsenko М., Galay О. (2018). Resursozberіgayuchі tehnologіyi virobnitstva moloka z vikoristannyam legkozbirnih primischen ta visokoproduktivnih doyilnih ustanovok. Naukoviy vіsnik LNUVMB іm. S.Z. Gzhitskogo, 20 (84), р. 166-170.

Kochish I.I. et al. (2015). Praktikum po zoogigiene. Lan', 432 р.

NardoneA. et al. (2010). Effects of climate changes on animal production and sustainability of livestock systems. LivestockScience, Vol. 130, № 1-3, р. 57-69. ISSN 1871-1413.

DOI 10.1016/j.livsci.2010.02.011.

PohorelijA. V., Lutsenko M. M. (1992). Biotehni-cheskie sistemy v zhivotnovodstve. Urozhaj, p. 343.

Rebecca L. et al. (2015). Diversity in agricultural technology adoption: Howare automatic milking sys-tems used and to whatend? Agriculture and Human Values. № 32, p. 199–213.

Rusko N.P. (2011). Otsіnka naturalnostі moloka za. tochkoyu zamerzannya. Vis. Poltavskoyi derzhavnoyi

agrarnoyi akademiyi, № 2, р. 92-94

Smolyar V. (2011). Kompleks zahodіv z pіdvischen-nya yakostі moloka. Vіsn. Dnіpropetrovskogo der-zhavnogo agrarnogo unіversitetu. № 2, р. 151-155.

Syicheva О. V. (2014). Otsenka kachestva i bezopas-nosti moloka. Директ-Медиа, р. 90. ISBN: 978-5-4475-2498-2.

Tousova R. еt al. (2014). The comparison of milk production and quality in cows from conventional and automatic systems. Journal of Central Europen Agriculture. Zagreb, Vol.15, №4. P. 115-123.

Vasseur E. еt al. (2015). Anassess menttooltohel pproducers improve cow comfort on their farms. Journal of Dairy Science, Volume 98, Issue 1, р. 698-708, ISSN 0022-0302, DOI 10.3168/jds.2014-8224.

VNTP-APK-01.05. (2005). Vidomchi normi tehno-logichnogo proektuvannya. "Skotarski pidpriemstva (kompleksi, fermi, malifermi)". MInagropolitiki, Kyiv, р. 111.

Zhukorsky O. M. еt al. (2015). Model' ocinjuvannja stanu agroekologichnoi' systemy vedennja moloch-nogo skotarstva. Aktual'ni problemy suchasnoi' bio-logii', tvarynnyctva ta veterynarnoi' medycyny. mat. mizhnar. nauk.-prakt. konf. L'viv, №3, t. 17. р. 167.

Zvoleiko D. V. (2013). Udoskonalennja system doi'n-nja v Ukrai'ni. Tvarynnyctvo Ukrai'ny, 11, р. 39-43.

Published
2022-11-18
How to Cite
Lutsenko, M. M., & Lastovs’ka, I. O. (2022). EFFICIENCY OF DIFFERENT MILKING SYSTEMS USAGE UNDER CONDITIONS OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES OF MILK PRODUCTION. Animal Husbandry of the Steppe of Ukraine, 1(2), 5-15. https://doi.org/10.31867/2786-6750.1.2.2022.5-15